Устав

А К Т У А Л И З И Р А Н      У С Т А В
НА СПОРТЕН КЛУБ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

“ДОРОСТОЛ 2011”

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. Спортен клуб за хора с увреждания “Доростол 2011”,
наричан за краткост по-нататък клуба, е независимо, неполитическо сдружение,
регистрирано по Закона за юридическите лица с не стопанска цел,

чл.2. (1). ОСНОВНА ЦЕЛ на клуба е интеграция на хората с

увреждания, чрез развитие на физическата култура- спорта и туризма.

(2). (Изм. и доп. на 16.02.2014 г.) Предметът на дейност на клуба е:
Популяризиране на спортовете, канадска борба, шоудаун, шахмат, лека атлетика, гол
бал и други спортове, адаптирани към специфичните възможности на деца, юноши,
младежи и възрастни хора с физически и сензорни увреждания.

чл.3. Седалището на клуба е град Силистра, а адреса му се
определя с решение на Управителния съвет, съгласно правомощията, предоставени му
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този устав.

чл.4. Клубът работи за постигане на целта си като осъществява

следните дейности:

1. Осигурява на членовете си възможности за масови и
специализирани спортни изяви със състезателен характер (първенства, турнири и др.)
като им създава подходящи условия за практикуване на различните спортове
(материална база, опитни специалисти, финансиране и др.);

2. Популяризира масовия спорт и спортните състезания като едно от

основните средства за рехабилитация и обществена интеграция.

3. Отправя искания и предложения за съвместна дейност пред
държавни и общински институции и други обществени организации със сходни цели и
дейности свързани с дейностите по предходните точки.

чл.5. (1). Клубът е юридическо лице, сдружение, чиито цели и

дейности се осъществяват в обществена полза.

(2). Съществуването на клуба не се ограничава със срок.
(3). Клубът притежава знаме, емблема и други символи и знаци,
отразяващи неговата основна цел и дейностите, спомагащи за осъществяването й.
Символиката на клуба се определя от Управителния съвет.

(4). Клубът може да членува колективно в други организации,
действащи в обществена полза при взаимоизгодни условия и при условие, че те имат
сходен предмет на дейност и могат да допринесат за постигане целта на клуба или да
улеснят осъществяването на някоя от дейностите му.

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО. ПРИНЦИПИ
чл.6. (1). Дейността на клуба се осъществява на принципите на
доброволност на членството, равни права и задължения на членовете, свобода на
мненията, предложенията и дискусиите, изборност на ръководните органи и
периодичната им отчетност пред Общото събрание.

(2). Дейността на клуба се подчинява на Конституцията на Република

България, действащото законодателство и този устав.

Раздел І

Членство. Права и задължения на членовете
чл.7. (1). (изм. на 13.03.2016 г.) Членството в клуба е

индивидуално.

(2). Индивидуални членове на клуба могат да бъдат дееспособни
местни физически лица, български и чужди граждани, които приемат Устава на клуба
и залегналите в него цели и са готови да работят за постигането им.

(3). (Отменена на 13.03.2016 г.)
(4). Всеки кандидат-член подава молба по образец, както и
съпътстващия анкетни документи. Управителния съвет е длъжен да разгледа
постъпилите молби на първото си заседание след подаването им и да се произнесе по
тях с решение. При положителен отговор новоприетите членове придобиват всички
права по този Устав, от деня на приемане на решението. Като удостоверителен
документ им се издава членска карта. При отказ за приемане решението може да се
обжалва пред Общото събрание, което разглежда жалбите на първото си заседание след
депозирането им.

(5). Членството се прекратява от Управителния съвет в следните

случаи:

1. По желание на съответния член, обективирано в едностранно

писмено заявление;

2. При смърт, поставяне под запрещение,
3. С изключване, решението за което се взема от Управителния съвет
при нарушение на Устава, уронване на престижа на клуба или на някой от неговите
членове именно в това им качество, недобросъвестно отношение към спортно-
състезателната подготовка и слаба спортна дисциплина. Решението за изключване
може да се обжалва пред Общото събрание, което го разглежда на първото си заседание
след постъпване на жалбата.

4. С отпадане поради незаплащане на членският внос;
5. (изм. на 13.03.2016 г.) При неучастие в организационната дейност на
клуба, изразяваща се в отсъствие от 1 (едно) заседание на Общото събрание или 3 (три)
отсъствия от заседания на Управителния съвет или други помощни колективни органи
по неуважителни причини. Процедурите и критериите за определяне на причините за
отсъствие като неуважителни се определят от Управителния съвет. Прекратяването на
членството по тази точка се извършва по доклад на председателя на Управителния
съвет, подкрепен със съответните документи. Докладът се оповестява на заседание на
Управителния съвет и не подлежи на гласуване.

чл.8. (1). Членовете на клуба имат следните права:
1. Да участват по свое желание в съответните видове спортни,
туристически и др. групи по видове дейности на клуба, както и в национални и
международни спортни прояви от името на клуба;

2. При постигнати добри резултати да бъдат награждавани със
средства на клуба, както и да бъдат предлагани за награждаване от държавни и
общински институции, имащи отношение към спорта;

3. Да участват в организационния живот на клуба като избират и

могат да бъдат избирани в ръководството му.
(2). Членовете на клуба са длъжни:
1. Да спазват Устава и решенията на ръководните органи на клуба;
2. Да плащат редовно членския си внос, който се определя от
Управителният съвет на клуба, може и на две равни вноски, платими до края на месец
юни и на месец ноември на съответната година, за което им се издава надлежно
оформен документ, имащ доказателствена сила за записаното в него;

3. Да поддържат на необходимото равнище здравословното си
състояние и кондиция по време на тренировъчния процес и спортните състезания като
за целта се подлагат на необходимите медицински прегледи и изследвания по указание
на треньора, лекаря на клуба или на организаторите на съответната проява;

4. Да спазват етичните принципи и норми на физическото възпитание и

спорта.

(3).Членовете на клуба нямат право да членуват в други спортни
организации на и за хора с увреждания, развиващи еднакви или сходни спортове и
(или) имащи еднакви или сходни цели с тези на клуба. Всяка година членовете на клуба
удостоверяват това обстоятелство като подават до Управителния съвет съответната
декларация-образец.

Раздел ІІ
Ръководни органи

чл.9. (1) (изм. на 13.03.2016 г.) Ръководни органи на клуба са:
1. Общото събрание;
2. Управителният съвет;
(2). (изм. на 13.03.2016 г.) В ръководните органи не могат да бъдат
избирани лица, които са осъдени за умишлено престъпление от общ характер; по време
на един мандат не могат да бъдат избирани в един и същ ръководен орган роднини по
права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, и по сватовство
до втора степен, както и съпрузи и живеещи при условията на фактическо съпружеско
съжителство.

Раздел ІII
Общо събрание

чл.10. (1). Общото събрание се състои от всички членове на клуба.
(2). (изм. на 13.03.2016 г.) На Общо събрание, всеки един член може да
представлява най-много трима членове на клуба, ако е упълномощен от всеки един от

тях с изрично, писмено, пълномощно. В такъв случай опълномощителят трябва да
уведоми Управителният съвет не по-късно от три дни преди датата за провеждане на
събранието.

чл.11. (1). Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. (изм. на 13.03.2016 г.) Избира и освобождава председателя на клуба
и членовете на Управителния съвет за срок от пет години. Председателят на клуба е и
председател на Управителния съвет;

3. Приема и други вътрешни актове и решения, произтичащи от

Устава;

4. Приема решение по годишния отчет за дейността на Управителния

съвет като в него дава оценката си за извършеното;

5. Приема решения за преобразуване (сливане и вливане) и

прекратяване на клуба;

6. (изм. на 13.03.2016 г.) Отменя решения на другите ръководни органи
на клуба, противоречащи на Устава, други вътрешнонормативни актове,
регламентиращи дейността на клуба или на предходни решения на Общото събрание;
7. (нова от 13.03.2016 г.) Произнася се по жалбите, сигналите,
предложенията, запитванията и другите искания на членовете на клуба срещу решения
на нисшестоящите ръководни органи.

(2). Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове

на клуба.

чл.12. (1). (изм. на 13.03.2016 г.) (Изм. и доп. на 16.02.2014 г.)
Общото събрание се свиква от Управителния съвет не по-малко от един път в рамките
на една календарна година. Покана за свикването на Общото събрание се публикува на
електронната страница на клуба, https://www.dorostol.org не по-късно от един месец
преди датата, определена за провеждане на събранието. Тя трябва да съдържа дневният
ред, датата, мястото и часа за провеждане на събранието. Общото събрание се
провежда задължително в населеното място – седалище на клуба.

(2). Извънредно Общо събрание може да се свика по искане на не по-
малко от 1/3 от членовете на клуба, отправено до Управителния съвет. Искането трябва
да съдържа дневният ред на обсъжданите въпроси и в случай, че за провеждането на
събранието трябва да се извършат извънредни разходи – източници на осигуряването
им. Ако Управителният съвет в едномесечен срок не обнародва покана за свикване на
събрание, членовете, които са го поискали или натоварено от тях лице се обръщат към
съда по седалището на клуба по реда, предвиден в ЗЮЛНЦ.

чл.13. (1). Всеки член на събранието има право на един глас.
(2). Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от
половината от членовете на клуба. Ако в определения час са се явили по-малко
членове, събранието се отлага с един час на същото място при същия дневен ред и се
провежда колкото и членове да са се явили.

(3). Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред
могат да се обсъждат само ако на събранието присъстват всички членове на клуба и са
съгласни с включването им.

(4). Член на клуба няма право на глас в Общото събрание, когато се
решават въпроси, отнасящи се до него, неговият съпруг(а); роднини по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен;
юридически лица, на които той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения.

(5). Общото събрание приема решения с мнозинство от присъстващите,
а решение за отмяна и приемане на нов Устав или за изменение на действащия, както и
за преобразуване и прекратяване на клуба се приемат с 2/3 от присъстващите.

Раздел IV
Управителен съвет

чл.14. (1). Управителен орган на клуба е Управителния съвет,
който се състои от председател и двама членове. Той ръководи дейността на клуба
между Общите събрания.

(2). Управителния съвет приема правилник за своята работа. С него
могат да се формират помощни органи: комисии, експертни и консултативни съвети и
др. като задачите и правомощията им се определят с правилника. Помощните органи
могат да бъдат формирани и по конкретен повод, както да действат срочно или
безсрочно.

(3). Управителният съвет:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността си

и проект за бюджет;

3. Разпорежда се с клубното имущество по ред и начин, предвидени в

Устава и (или) други вътрешни актове;

4. Организира дейността на клуба, определя реда за участие в спортни

прояви и реда за организиране и провеждане на такива от клуба;

5. Определя адреса на клуба;
6. Приема и изключва членове;
7. Взема решения по всички други въпроси, които според Устава не са

в правомощията на Общото събрание или друг орган.

(4). Заседанията на Управителния съвет се организират, свикват и
ръководят от председателя по реда, предвиден в ЗЮЛНЦ и Правилника на
Управителния съвет.

Раздел V
Представителство

чл.15. (1). Клубът се представлява от председателя.
(2). В отсъствие на председателя, клуба се представлява от друг,
посочен от него член на Управителния съвет, с изрично писмено пълномощно, в което
се определя кръга на представителната му власт.
чл.16. Председателят:
1. Управлява и представлява клуба;
2. Разпорежда се с финансовите средства и движимото имущество в
рамките на утвърдения бюджет и ограничения, определени от Управителния съвет;
3. Взема и други решения по въпроси, които не са от компетенцията

на Общото събрание и Управителния съвет.

Раздел VІ
Контролен съвет
(отм. на 13.03.2016 г.)
чл.17. (1). (отм. на 13.03.2016 г.)

Глава Трета

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

чл.18. (1). Клубът се финансира по бюджет, утвърждаван ежегодно
от Общото събрание. Средствата се управляват от Управителния съвет и се съхраняват
в банкова сметка.

(2). Приходите на клуба се осигуряват от субсидии от държавата,
общините, спортни организации, участие в проекти, спонсорства, дарения, завещания,
членски внос и други източници, незабранени от закона.

(3). За финансовото осигуряване на дейността на клуба той може да
развива и спомагателни стопански дейности като: изграждане и поддържане на
фитнесцентър, отдаване под наем на спортни съоръжения и обекти и свързаната с това
рекламно-издателска дейност. Дейността се подчинява на действащото търговско
законодателство, а приходите от нея се отнасят към бюджета на клуба за
осъществяване на дейностите му.

Глава Четвърта

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.19. (1). Клубът се прекратява и ликвидацията му се извършва

по реда и при условията, предвидени в чл.13, 14 и 15 от ЗЮЛНЦ.

(2). След удовлетворяване на кредиторите останалото имущество на

клуба се разпределя с решение на Общото събрание, съобразено със ЗЮЛНЦ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(изм. и доп. на 13.03.2016 г.)

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилага действащото

законодателство на Република България.

§ 2. При противоречие между Устава и нормативен акт на държавен

орган се прилага последния.

§ 3. Общото събрание задължава председателя да предприеме

необходимото за регистрация пред Окръжен съд Силистра.

§ 4. (изм. на 13.03.2016 г.) (Изм. и доп. на 16.02.2014 г.) Уставът на
Спортен клуб за хора с увреждания “Доростол 2011” е приет на Общо събрание,
проведено на 24.01.2011 година. Изменен и допълнен на общо събрание на 29.04.2011
година. Изменен и допълнен на общо събрание на 16.02.2014 година. Изменен и
допълнен на общо събрание на 13.03.2016 година.