Ръководство

Ръководните органи на клуба са:

Общо събрание
Управителен съвет

Управителният съвет е в състав:
Добромир Удрев – Председател на УС
Христо Христов – член на УС
Зорница Русева – член на УС.

Спортният клуб се представлява от председателя на клуба.