Покана , за общо събрание.

П О К А Н А

Управителния съвет на спортен клуб за хора с увреждания „Доростол 2011”, със седалище и адрес на управление гр. Силистра 7500,

ул. Янко Тодоров № 37 , на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и

член 12 /1/ от Устава на клуба свиква Общо събрание на членовете на СКХУ „Доростол 2011” на 22.09.2020 г. от 10.00 часа в залата на клуба намираща се в гр. Силистра, ул. Македония № 61 (стоматологията), при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на УС на СКХУ „Доростол 2011” за 2019 годона.

(Отчетен доклад и финансов отчет).

  1. Приемане на програма за дейността на СКХУ „Доростол 2011” и

спортен календар за 2020 г.

  1. Текуща информация.

КАНИМ

всички членове на сдружението да участват в работата на Общото събрание.

При липса на кворум, събранието ще се проведе от 11.00 часа на

същият ден, същото място и при същия дневен ред.

Добромир Удрев

Председател на УС на СКХУ „Доростол 2011”

22.08.2020 г.

Силистра

%d bloggers like this: